Rozliczenia za dostarczone ciepło w świetle
najnowszych regulacji prawnych

Relacja

Kiedy

11 maj 2023

Początek o 9:00

Gdzie

On-Line

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

W dniu 14 kwietnia br. Sejm uchwalił (odrzucając poprawki Senatu) kolejną nowelizację do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jest to druga istotna zmiana przepisów dotyczących cen ciepła w tym roku. Poprzednia nowelizacja (ustawa z dnia 8 lutego 2023 r.) zmieniła model wsparcia odbiorców ciepła, uchylając stosowany od 1 października 2022 r. system cen ciepła z rekompensatą i wprowadzając w jego miejsce pojęcie ceny maksymalnej. Ważnym elementem zmienionych w lutym br. przepisów było także przyjęcie obowiązku stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ceny najniższej (art. 3a ust. 4 ustawy). Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniając niektóre z nowych przepisów – w tym art. 3a ust. 2 pkt 2 ustawy – dokonało wykładni przyjmując istnienie obowiązku stosowania tzw. miksu cenowego. Dotyczy to sytuacji, w której najniższą ceną (jako jednoskładnikową) jest maksymalna cena dostawy, jednakże niektóre z cen wieloskładnikowych są niższe dla ceny taryfowej (ceny dostawy). W tym wypadku Ministerstwo wskazuje na konieczność stosowania cen wieloskładnikowych, które są najniższe, nawet jeżeli niektóre z nich odnoszą się do maksymalnej ceny dostawy, a niektóre do ceny taryfowej. Ustawa z dnia 14 kwietnia br. potwierdza ww. wykładnię, poprzez zmianę przepisów art. 12a i 12c ustawy, wedle których wysokość wyrównania należnego sprzedawcy będzie liczona według ceny jednoskładnikowej wynikającej z miksu cenowego. Zasygnalizowane zagadnienia nie są jednymi budzącymi wątpliwości. Niejasna pozostaje także kwestia, czy w stosunku do odbiorców uprawnionych z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), którzy w terminie do 8 marca 2023 r. nie złożyli oświadczeń, należy stosować (niejako z „urzędu”) cenę maksymalną/najniższą. W trakcie szkolenia, które będzie miało formę warsztatów, zostanie przedstawione wyjaśnienie zagadnień spornych oraz najbardziej niejasnych na gruncie nowelizowanej ustawy. Szkolenie będzie okazją do wymiany poglądów i podjęcia próby rozwiązania szczególnie trudnych przypadków z praktyki uczestników. Prowadzenie szkolenia przez eksperta mającego 20-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, współpracującego z największymi firmami ciepłowniczymi w kraju, gwarantuje najwyższy poziom przekazywanej wiedzy oraz maksymalnie jej praktyczny walor.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

Spółki ciepłownicze – dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów: prawnych, sprzedaży, kontrolingu i marketingu.
Gminy – kierownicy, specjaliści, pracownicy działów odpowiedzialnych za rozliczenie i wypłatę rekompensat oraz wyrównań.
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, zarządcy nieruchomości – kierownicy, specjaliści, pracownicy działów administracyjnych i księgowo-finansowych.

Uczestnicy Szkolenia mają możliwość - przez okres 30 dni od daty Szkolenia - zadawania pytań prowadzącemu dotyczących zagadnień poruszanych w czasie Szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia

Prelegenci

Mniej Więcej

EmailRSS