Aktualne problemy funkcjonowania OSDn

Tematyka

W myśl najnowszej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wszystkie przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i prowadzące działalność w tym zakresie, muszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2010 r. pod rygorem kary - wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o uzyskanie statusu Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub podpisać umowę o pełnienie tej funkcji przez innego Operatora na ich sieciach i wystąpić z wnioskiem do prezesa URE o jej akceptację. Podczas tej konferencji zidentyfikowaliśmy problemy związane z wdrożeniem zapisów ustawy i znaleźliśmy możliwe ich rozwiązania.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej, technicznej i specjalistów Przedsiębiorstw Energetyki Przemysłowej oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, firm oferujących rozwiązania i narzędzia ułatwiające pełnienie funkcji OSD oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Edycje

Email